கீல்வாதம்
கீல்வாதம்

கீல்வாதம்

கீல்வாதம் என்பது மூட்டுகளின் வீக்கம் ஆகும். இங்கிலாந்தில் கீல்வாதத்தின் மிகவும் பொதுவான வடிவமாக கீல்வாதம் (OA) உள்ளது.

ஆஸ்துமா இன்ஹேலர்ஸ்
ஆஸ்துமா

ஆஸ்துமா இன்ஹேலர்ஸ்

இன்ஹேலர் என்பது சுவாசம் மூலம் நீங்கள் எடுக்கும் ஒரு மருந்து வைத்திருக்கும் ஒரு சாதனம் (உள்ளிழுக்கும்). ஆஸ்துமாவுக்கு இன்ஹேலேர் முக்கிய சிகிச்சையாகும்.

ஆஸ்துமாவுக்கு பீக் ஃப்ளோ மீட்டர்
ஆஸ்துமா

ஆஸ்துமாவுக்கு பீக் ஃப்ளோ மீட்டர்

ஒரு உச்ச ஓட்டம் மீட்டர் நீங்கள் ஊதி ஒரு சிறிய சாதனம் ஆகும். இது உங்கள் நுரையீரல்களிலிருந்து வெடிக்கக்கூடிய வேகமான காற்று (காற்றுப்பாதை) அளவைக் காட்டுகிறது.

ஆஸ்துமா இன்ஹேலர்ஸ்
ஆஸ்துமா

ஆஸ்துமா இன்ஹேலர்ஸ்

இன்ஹேலர் என்பது சுவாசம் மூலம் நீங்கள் எடுக்கும் ஒரு மருந்து வைத்திருக்கும் ஒரு சாதனம் (உள்ளிழுக்கும்). ஆஸ்துமாவுக்கு இன்ஹேலேர் முக்கிய சிகிச்சையாகும்.

ஆஸ்துமாவுக்கு பீக் ஃப்ளோ மீட்டர்
ஆஸ்துமா

ஆஸ்துமாவுக்கு பீக் ஃப்ளோ மீட்டர்

ஒரு உச்ச ஓட்டம் மீட்டர் நீங்கள் ஊதி ஒரு சிறிய சாதனம் ஆகும். இது உங்கள் நுரையீரல்களிலிருந்து வெடிக்கக்கூடிய வேகமான காற்று (காற்றுப்பாதை) அளவைக் காட்டுகிறது.

ஆஸ்துமாவுக்கு பீக் ஃப்ளோ மீட்டர்
ஆஸ்துமா

ஆஸ்துமாவுக்கு பீக் ஃப்ளோ மீட்டர்

ஒரு உச்ச ஓட்டம் மீட்டர் நீங்கள் ஊதி ஒரு சிறிய சாதனம் ஆகும். இது உங்கள் நுரையீரல்களிலிருந்து வெடிக்கக்கூடிய வேகமான காற்று (காற்றுப்பாதை) அளவைக் காட்டுகிறது.

ஆஸ்துமாவுக்கு பீக் ஃப்ளோ மீட்டர்
ஆஸ்துமா

ஆஸ்துமாவுக்கு பீக் ஃப்ளோ மீட்டர்

ஒரு உச்ச ஓட்டம் மீட்டர் நீங்கள் ஊதி ஒரு சிறிய சாதனம் ஆகும். இது உங்கள் நுரையீரல்களிலிருந்து வெடிக்கக்கூடிய வேகமான காற்று (காற்றுப்பாதை) அளவைக் காட்டுகிறது.

ஆஸ்துமா இன்ஹேலர்ஸ்
ஆஸ்துமா

ஆஸ்துமா இன்ஹேலர்ஸ்

இன்ஹேலர் என்பது சுவாசம் மூலம் நீங்கள் எடுக்கும் ஒரு மருந்து வைத்திருக்கும் ஒரு சாதனம் (உள்ளிழுக்கும்). ஆஸ்துமாவுக்கு இன்ஹேலேர் முக்கிய சிகிச்சையாகும்.