பரம்பரை ஆஞ்சியோ-எடிமா
தோல் நோய்

பரம்பரை ஆஞ்சியோ-எடிமா

ஒத்துழைப்பு: HAE, பரம்பரை angioneurotic எடிமா, C1- தடுப்பாற்றல் குறைபாடு, C1-esterase தடுப்பாற்றல் குறைபாடு, குடும்ப ஆஜினியுரோடிக் எடிமா, பரம்பரை பிராட்யின்கின் தூண்டியது ...

கர்ப்பம் மற்றும் புகை
உணவில்-மற்றும்-வாழ்க்கை போது-கர்ப்ப

கர்ப்பம் மற்றும் புகை

நீங்கள் புகைப்பிடித்தால், நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கிறீர்கள் அல்லது கர்ப்பமாக இருக்க திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் ஆரோக்கியம் மற்றும் உங்கள் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தை நல்வாழ்வதை நிறுத்த கடுமையாக அறிவுறுத்துகிறீர்கள்.

கர்ப்பம் மற்றும் உடல் செயல்பாடு
உணவில்-மற்றும்-வாழ்க்கை போது-கர்ப்ப

கர்ப்பம் மற்றும் உடல் செயல்பாடு

ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையின் பாகமாக கர்ப்ப காலத்தில் சில வழக்கமான உடற்பயிற்சிகளை செய்வது முக்கியம். பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், மிதமான உடல் செயல்பாடு பாதுகாப்பாக உள்ளது.

கர்ப்பம் மற்றும் புகை
உணவில்-மற்றும்-வாழ்க்கை போது-கர்ப்ப

கர்ப்பம் மற்றும் புகை

நீங்கள் புகைப்பிடித்தால், நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கிறீர்கள் அல்லது கர்ப்பமாக இருக்க திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் ஆரோக்கியம் மற்றும் உங்கள் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தை நல்வாழ்வதை நிறுத்த கடுமையாக அறிவுறுத்துகிறீர்கள்.

பிடல் ஆல்கஹால் நோய்க்குறி
உணவில்-மற்றும்-வாழ்க்கை போது-கர்ப்ப

பிடல் ஆல்கஹால் நோய்க்குறி

FAS என்பது குழந்தையின் வளர்ச்சியைக் கருத்தில் கொண்டிருக்கும் குறைபாடுள்ள ஒரு கருவியாகும் (கர்ப்பம்) கர்ப்பிணித் தாய் அதிக மதுவைக் குடிப்பதால்.

பிடல் ஆல்கஹால் நோய்க்குறி
உணவில்-மற்றும்-வாழ்க்கை போது-கர்ப்ப

பிடல் ஆல்கஹால் நோய்க்குறி

FAS என்பது குழந்தையின் வளர்ச்சியைக் கருத்தில் கொண்டிருக்கும் குறைபாடுள்ள ஒரு கருவியாகும் (கர்ப்பம்) கர்ப்பிணித் தாய் அதிக மதுவைக் குடிப்பதால்.

கர்ப்பம் மற்றும் உடல் செயல்பாடு
உணவில்-மற்றும்-வாழ்க்கை போது-கர்ப்ப

கர்ப்பம் மற்றும் உடல் செயல்பாடு

ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையின் பாகமாக கர்ப்ப காலத்தில் சில வழக்கமான உடற்பயிற்சிகளை செய்வது முக்கியம். பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், மிதமான உடல் செயல்பாடு பாதுகாப்பாக உள்ளது.

கர்ப்பம் மற்றும் புகை
உணவில்-மற்றும்-வாழ்க்கை போது-கர்ப்ப

கர்ப்பம் மற்றும் புகை

நீங்கள் புகைப்பிடித்தால், நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கிறீர்கள் அல்லது கர்ப்பமாக இருக்க திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் ஆரோக்கியம் மற்றும் உங்கள் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தை நல்வாழ்வதை நிறுத்த கடுமையாக அறிவுறுத்துகிறீர்கள்.

கர்ப்பம் மற்றும் உடல் செயல்பாடு
உணவில்-மற்றும்-வாழ்க்கை போது-கர்ப்ப

கர்ப்பம் மற்றும் உடல் செயல்பாடு

ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையின் பாகமாக கர்ப்ப காலத்தில் சில வழக்கமான உடற்பயிற்சிகளை செய்வது முக்கியம். பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், மிதமான உடல் செயல்பாடு பாதுகாப்பாக உள்ளது.

கர்ப்பம் மற்றும் புகை
உணவில்-மற்றும்-வாழ்க்கை போது-கர்ப்ப

கர்ப்பம் மற்றும் புகை

நீங்கள் புகைப்பிடித்தால், நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கிறீர்கள் அல்லது கர்ப்பமாக இருக்க திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் ஆரோக்கியம் மற்றும் உங்கள் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தை நல்வாழ்வதை நிறுத்த கடுமையாக அறிவுறுத்துகிறீர்கள்.